DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.sandomierz.naszabiblioteka.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • zdjęcia nie są wyposażone w opisy
 • część dokumentów ma postać skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Dumin.
 • E-mail: mbp.sandomierz@poczta.onet.pl
 • Telefon: 15 832 24 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Sandomierza
 • Adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierza
 • E-mail: um@um.sandomierz.pl
 • Telefon: 15 815 41 00

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.

Budynek:  Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu, ul. Parkowa 1 (27-600 Sandomierz).

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Mickiewicza (pochyłe podejście oraz 2 schodki bez barierki) oraz od ulicy Parkowej (wejście dla osób na wózkach inwalidzkich).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Biblioteki są toalety dla osób niepełnosprawnych oraz winda z informacją głosową i oznaczeniami w alfabecie Braille'a .

W budynku Biblioteki nie ma pętli indukcyjnych ani systemu informacji głosowych (z wyjątkiem windy), naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

W budynku Biblioteki (z wyjątkiem windy) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku Biblioteki nie ma progów drzwiowych.

Koniec jasnych stopni schodowych został oznaczony ciemną antypoślizgową nakładką dla osób słabo widzących. Klatka schodowa posiada barierkę o standardowej wysokości oraz jasną poręcz (na niektórych odcinkach dwustronną).

Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online ale są pracownicy przeszkoleni do tłumaczenia migowego. Usługa tłumacza poprzez pracownika Biblioteki jest dostępna w godzinach pracy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

2.

Budynek: Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 5A  (27-600 Sandomierz).

Do budynku prowadzi 1 wejście: po schodach bez barierki.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Biblioteki nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych oraz windy.

W budynku Biblioteki nie ma pętli indukcyjnych ani systemu informacji głosowych, naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

W budynku Biblioteki nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

3.

Budynek: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, ul. Portowa 24  (27-600 Sandomierz).

Do budynku prowadzi 1 wejście (po schodach bez barierki lub przez pochyły podjazd).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Filii nr 2 nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych oraz windy.

W budynku Biblioteki nie ma pętli indukcyjnych ani systemu informacji głosowych, naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

W budynku Biblioteki nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Wyszukaj w katalogu on-line

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny