Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Czytelnia Cyfrowa na stronie MBP w Sandomierzu

Utworzono dnia 29.04.2020
Czcionka:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu prowadzi prowadzi na swojej stronie internetowej Czytelnię Cyfrową.


Udostępniamy w niej zbiory regionalne tzw. Sandomiriana, czyli zbiory dotyczące Sandomierza i okolic. Mieszczą się w nich wydawnictwa zwarte i ciągłe : starodruki, książki i czasopisma wydane w latach 1800-1945, ryciny i pocztówki.

Najcenniejsze zbiory to starodruki, czyli książki wydane do 1800 roku. Jest ich 35.

Najstarszy z nich pochodzący z roku 1683 , to : „Geometra Polski”, podany do druku przez Stanisława Solskiego w Krakowie.


Do cymeliów należą także :

„ Do Stanisława Małachowskiego anonima listów kilka „ H. Kołłątaja, wydanie z 1788 r.,
„ O skutecznym rad sposobie albo utrzymywaniu ordynaryjnych seymów” St. Konarskiego, wydane w Warszawie w latach 1760/1763.,
”Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych” K. Kluka, wydane
w W-wie w 1788 r.,
„Historia astronomii” M. Bailly'ego w kilku tomach wydana w Paryżu w latach 1781-1785,
„Widok Królestwa polskiego ze wszystkiemi woiewództwami, księstwy i ziemiami” J. Bielskiego, wydane w Poznaniu 1763 roku.,
”Dzieje i prawa kościoła polskiego” w 2 tomach T. Ostrowskiego, wydane w Warszawie 1793 roku, tegoż autora „Inwentarz nowy praw, traktatów i konstytucji koronnych i Wielk. Księstwa Litewskiego w czasie bezkrólewia, wydane w Warszawie w 1782 roku oraz „Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego w 2 tomach, wydane w Warszawie 1784 roku. Ciekawe jest wydane w Lyonie 1788 r.w j. franc.”Jerusalem delivre” Tasso Torguatto.

 

Na szczególną uwagę zasługują starodruki pochodzące z Drukarni Jezuickiej w Sandomierzu, jest ich 4 i są to :

Corona decenni explanationi theologique”Jakuba Bartołta wydana w 1728 roku,
„Medulla theologiae moralis „Hermana Busenbauma, wydana w 1753 roku,
„Troiaki pokłon kaznodzieyski niedzielny” ułożony przez Jerzego Dębskiego w roku 1732.,

Examen Trinum Ordinadorum i Aprobandorum et Institendorum” Fr. Erazma Preiss'a, wydany w 1776 roku.

 

Biblioteka gromadzi zbiory dotyczące Sandomierza i okolic, tzw. SANDOMIRIANA. W skład ich wchodzą : książki , czasopisma, ryciny, przewodniki, fotografie.

 

Najcenniejsze z nich wydane do 1945 roku to :
 

Monografia historyczna parafii Jankowice Kościelne Sandomierskie”Aleksandra Bastrzykowskiego, wydana w W-wie 1927 roku.
Monografia miasta Sandomierza” Melchiora Bulińskiego, wydana w Warszawie
w 1879 roku.

Wspomnienia sandomierskie i opis miasta Sandomierza w 2 częściach” J. Nepomucena Chądzyńskiego, wydane w w Warszawie 1850 roku,

Benedyktynki sandomierskie”Jana Gajkowskiego, wydane w Sandomierzu 1917 roku i tegoż autora „Gdzie dyabeł nie może tam ...”, wydane tez w Sandomierzu 1909 roku,

Diecezjalne Muzeum Sandomierskie” Edwarda Górskiego, wydane w Sandomierzu 1946 r., tegoż autora „ Przewodnik po katedrze sandomierskiej”, wydanie z 1935 r.,

Zgoda sandomierska 1570 r.” Oskara Haleckiego, wydana w w -wie 1915 r.,

Pamięci Jana Kauna b. Prof. Progimnazjum w Sandomierzu” Witolda Kamockiego, wydane w W-wie 1911 rok,

Katalog Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu”, wydany w Sandomierzu 1937 roku,

Koło Przyjaciół Żołnierza w Sandomierzu.Krótki zarys dziejów 4 pułku Saperów”,wydane w Sandomierzu 1928 r,

Sandomierka.Legendy ziemi sandomierskiej”Romana Koseły, wydana w Poznaniu, tegoż autora „Sandomierskie strony”, wydane w W-wie 1939 roku,
 

Tegoż autora wychodziły artykuły dotyczące Sandomierza i Wisły, są to :

O dawnych pomiarach Sandomierza”, W Sandomierzu po klęsce pod Słupczą”,Z metryk parafii św. Pawła na Starym Sandomierzu”, Żołnierze kościuszkowscy zmarli w Sandomierzu”.

Jan Kwiatkowski napisał wiele artykułów, zachowały sie u nas następujące :


„Kiedy należy spodziewać się wezbrań Wisły”, Nazwy Sandomierza i San wg dawnych map”,
„Ruch żeglugowy na najbliższych od Sandomierza odcinkach rzek Wisły i Sanu”, „Ujście Sanu a Sandomierz”,
„Wisła pod Sandomierzem”,
„Zamek wśród koryta Wisły pod Zawichostem”.


Kolejne pozycje z sandomirian to :


O dobroczynności słów kilka” M. Skorupskiej, wydane w Sandomierzu w 1908 roku.
Pamiętnik świętokrzyski” 1930” pod red. Al. Patkowskiego, wydany w Kielcach 1931 roku.
Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie” A. Patkowskiego, wydanie w W-wie 1931 r.,
tegoz autora „Sandomierz”, wydany w latach 30-tych.


Józefa Pietraszewskiego DZS posiada pozycje :

„Przewodnik po Sandomierzu i okolicy”, wydany w 1919 roku i „Sandomierz. 10 widoków piórkowych”, wydany w Sandomierzu 1929 roku,

50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sandomierzu 1881-1931”, wydane w Sandomierzu 1931 r.,
Widoki Sandomierza” Bolesława Polankiewicza, wydane w Sandomierzu 1918 r.,
Stan higieniczno-sanitarny szkół powszechnych pow. Sandomierskiego w r. 1923-1924”,Tadeusza Prackiego, wydany w 1927 r.,
Wykazy świętopietrza i dziesięciny papieskiej a najstarsze parafie w archidiakonacie sand.” J. Rawskiego, odbitka z 1961 r.,
Karol Frycz” Józefa Rokosznego, wydane w W-wie 1913 r.
I tegoż autora „Troski Wojciecha Górskiego bpa kieleckiego o Seminarium Duchowne”, wydane w W-wie 1912 r.,

Sandomierskie”.Wydawnictwo jubileuszowe Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego ZNP” pod red. Wacława Skarbimira Laskowskiego, wydane w Sandomierzu 1933 r.,
Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Sandomierzu za lata 1915/1916 do r. 1923/1924”, wydane w Sandomierzu 1924 r.,
Sprawozdanie Towarzystwa muzyczno-dramatycznego w Sandomierzu za rok 1909”,wydane w Sandomierzu 1910 r.,
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. J. Długosza w Sandomierzu w 25-leciu 1906-1931”, oprac. przez Jana Kwiatkowskiego a wydane w Sandomierzu 1931 r.,
Sprawozdania z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w latach 1908-1911”, wydawane w Sandomierzu w latach 1909 -1912.,
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Straży Ogniowej w Sandomierzu za rok 1907”, wydane w 1908 r. w Sandomierzu.
Statut Resursy w Sandomierzu”, wydany w Sandomierzu.
Świątobliwe życie przewielebnej Jej Mści panny Zofiej z Granowa Sieniawskiej fundatorki i pierwszej Xieniej Klasztoru Sandomierskiego Reguły Św. Benedykta, wydane w W-wie 1911 roku.
Ustawa Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Sandomierzu”, wydana w Sandomierzu 1903 roku.
C.O.P.” M. Wańkowicza, wydany w W-wie 1938 roku.
Adam Prosper Burzyński od 1820-1830 bp sandomierski” Jana Wiśniewskiego, wydane w Marjówce 1929 r.,

i tegoż autora :

„Dekanat sandomierski” i inne dekanaty z okolic Sandomierza, wydane w Radomiu 1915 r., posiadamy reprinty.

Zachowały się tego autora jeszcze pozycje:
„Seminarium Duchowne Rzym-Katol. W Sandomierzu 1829-1920 oraz stuletni katalog duchowieństwa świeckiego diecezji sandomierskiej”wydane w W-wie 1926 r i „Udział księży z diecezji sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym 1863 roku”, wydane w Radomiu 1927 roku.

 

Wśród czasopism DZS posiada w sandomirianach następujące tytuły:
 

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, naukowym, społecznym”, wydawana w Sandomierzu w Drukarni W. Byrzyńskiego, posiadamy roczniki 1908-1929.,
Okólnik. Czasopismo Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej. Rocznik 10 z 1930 r.,
Sandomierski Ruch Regionalny”. Czasopismo Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. St. Konarskiego.Mamy 2 numery z 1935 i 1936 roku.,
Ziemia Sandomierska”. Czasopismo samorządowo-społeczne. Dwutygodnik wydawany przez Wydział powiatowy Sejmiku W. Sandomierskiego. Posiadamy niepełny komplet z lat 1929-1935.,

 

Wśród zbiorów znajdują się też ryciny J. Pietraszewskiego, Polańskiego.

DZS gromadzi stare fotografie upamiętniające uroki Sandomierza.

W najcenniejszych zbiorach XIX i początku XX wieku znajdują się min.:
„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Litwy” z roku 1889,
„Dzieje Polski” i „Liber Beneficiorum” Jana Długosza z lat 1863-1870,
„Słownik Języka Polskiego” B. Lindego z 1854 roku,
„Słownik encyklopedyczny w j. Rosyjskim,
encyklopedie : „Staropolska” A. Brucknera, Gutenberga, Glogera „Encyklopedia Powszechna Orgelbranda” i „Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna” Gutenberga.

 

Na szczególną uwagę zasługują pozycje :

„Obraz Bibliograficzno- Historyczny Literatury i Nauk w Polsce” A. Jochera, wydany w latach 1840-1842.,
„Kodex Napoleona” oraz „Dzieje Polski Ilustrowane” i „Dzieje Porozbiorowe Narodu Polskiego” A. Sokołowskiego z początku XX wieku,
„Wielka Historia Powszechna”, „Wielka Geografia Powszechna”, „Wielka Literatura Powszechna” z przełomu XIX i XX wieku., „Monumenta Poloniae Historica”, herbarze : „Herbarz polski K. Niesieckiego, wydany w latach 1839-1842, „Herbarz A. Bonieckiego”, reprint z XIX w. Wydany tylko do lit. M.

 

DZS posiada wiele pięknych, często pierwszych wydań z literatury pięknej, polskiej i obcej, wiele dzieł z historii, historii literatury polskiej i obcej oraz wiele dzieł z innych dziedzin wiedzy.

Wśród czasopism należy wymienić :

„Ateneum”, „Biblioteka Warszawska” z lat 1841-1914, „Kwartalnik Filozoficzny”, „Pamiętnik Akademii Umiejętności”, „Przegląd Historyczny”, „Przegląd Współczesny”, „Rocznik Literacki”, „Tygodnik Ilustrowany”, z lat 1870, 1895, 1903, „Wędrowiec”, rocznik z 1885 roku, oraz „Ziemia”- ilustrowany miesięcznik krajoznawczy.


Te sandomierskie zbiory są sukcesywnie poddawane digitalizacji i umieszczane na stronie biblioteki w Czytelni Cyfrowej.

Do tej pory zeskanowano ponad 320 pozycji, około 5800 stron.
W Czytelni cyfrowej umieszczono ponad 120 pozycji.

 

W związku z epidemią koronawirusa i niemożliwością korzystania z naszych zbiorów, MBP wyszła z inicjatywą czytania on-line. Oprócz książek i czasopism najstarszych związanych z szeroko rozumianym regionem sandomierskim na stronie internetowej biblioteki umieszczamy również nowsze pozycje związane z naszą „małą ojczyzną”.

 

Małgorzata Rzeszowiak

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 34

W poprzednim tygodniu: 177

W tym miesiącu: 501

W poprzednim miesiącu: 474

Wszystkich: 34481